VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DLY trading s.r.o., IČ: 02728109, se sídlem Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82235

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatel internetového obchodu a prodávající

DLY trading s.r.o.

IČO: 02728109

DIČ: CZ02728109

Se sídlem Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82235

e-mail: info@fiftybeans.cz

telefonní kontakt: +420 777 740 566

bankovní spojení: 107-6747570287/0100 - tento účet je vedený Komerční banky, a.s.

datová schránka: 5izeeup

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) společnosti DLY trading s.r.o., IČO: 02728109, se sídlem Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82235, zastoupena Ing. Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na adrese www.fiftybeans.cz

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fiftybeans.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.  Obchodní podmínky dále informují o zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů fyzických osob) a o Vašich právech.

1.3.  Prodávajícím je společnost DLY trading s.r.o., IČ: 02728109, se sídlem Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82235.

1.4.  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, odlišná od Prodávajícího na druhé straně smluvního vztahu (dále také jako „Kupující" nebo „Zákazník“). 

1.5. Spotřebitelem je, dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ (dále také jako „Spotřebitel").

1.4. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. 

1.5. Je-li smluvní stranou právnická nebo fyzická podnikající osoba na straně Kupujícího, řídí se tyto vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvy), která jsou obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Podnikatelem je, dle ustanovení § 420 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každý: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“

1.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení Spotřebitele.

1.7. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v jejich plném znění, a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.8. Nákup zboží ze strany Kupujícího mu nezakládá právo užívat či jiným způsobem nakládat s právy duševního vlastnictví Prodávajícího nebo ostatních subjektů, jejichž zboží je Prodávajícím nabízeno k prodeji.

1.9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě sporů ve znění mezi verzí kupní smlouvy v českém jazyce a jejím případným cizojazyčným překladem je rozhodující znění smlouvy v českém jazyce.

1.10. Kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické/vytištěné podobě a odeslána ve formě faktury Kupujícímu, a to společně s objednaným zbožím a není přístupná třetím subjektům. Udělí– li Kupující třetí osobě svolení k nahlédnutí do archivované kupní smlouvy a podkladů s ní souvisejících, je tato pověřená třetí osoba oprávněna k nahlédnutí do výše uvedených dokumentů.

1.11. Internetovým obchodem Prodávajícího je - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fiftybeans.cz

1.12. Prodávající si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit. Změněné všeobecné obchodní podmínky Prodávající vyhlásí na internetových stránkách: www.fiftybeans.cz, stejně jako ve svých provozovnách.Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.13. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.14. Tyto VOP jsou platné, účinné a závazné ke dni1. 1. 2020.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce www.fiftybeans.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní je Kupujícímu umožněno provádět objednávání zboží, které je nabízeno k prodeji na této webové stránce (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2. V případě, kdy to webové rozhraní umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží také bez registrace.

2.3. Při registraci a objednávání zboží je Kupující povinen uvádět pravdivě a správně veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující povinen aktualizovat, a to při jakékoli změně daných údajů. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. 

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či povinností vyplývajících z VOP.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě na stránkách www.fiftybeans.cz u jednotlivého zboží, které je nabízeno k prodeji a odpovídá ceně, která je zde uvedena v době objednání výrobku a je pro Kupujícího závazná. Všechny tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3.2. Potvrzením a odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že je s výše uvedenými cenami Prodávajícího seznámen a souhlasí s nimi. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 

3.3. Kupující má tyto níže uvedené možnosti platby za zboží:

bezhotovostně, bankovním převodem ve prospěch účtu Prodávajícího, 

na č.ú 107-6747570287/0100,vedený u Komerční banky, a.s., jako variabilní symbol je nutné uvést číslo kupní smlouvy – objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání dané částky na účet Prodávajícího.V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

platbou tzv. „na dobírku", kdy je k ceně zboží přičtena položka dle sazebníku příslušného dopravce. Platbou na dobírku se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele.

platbou tzv. „na dobírku při převzetí“, kterou se rozumí platba objednávky v hotovosti při jejím osobním odběru na výdejním místě.

3.4. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtená.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ – KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Nabídkou zboží se rozumí zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách www.fiftybeans.cz. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Objednávka vyplněná na webových stránkách www.fiftybeans.cz je návrhem kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost. Přijetí a odeslání objednávky je Kupujícímu neprodleně potvrzeno informativním e-mailem od Prodávajícího na Kupujícím zadaný e-mailový kontakt. Podmínkou platnosti elektronické objednávky na webových stránkách www.fiftybeans.cz je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, jako je například jméno, adresa, e-mail a telefonní kontakt. Objednávka, která tyto náležitosti neobsahuje, není brána jako platná objednávka a je systémem vyřazena. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má tedy možnost se s nimi seznámit. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.fiftybeans.cz a je tedy možné je archivovat a reprodukovat je Kupujícím. Veškeré zboží, které je prezentováno na webových stránkách www.fiftybeans.cz není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije a návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

4.3. Kupujícímu je před odesláním objednávky dána možnost se plně seznámit s celkovou cenou každého jednotlivého zboží nabízeného Prodávajícím, včetně dalších cenových položek, které se k ceně zboží připočítávají. Stejně tak je Kupujícímu umožněno seznámit se s podmínkami kupní smlouvy, dodacími, přepravními a reklamačními podmínkami, a to přímo na internetových stránkách Prodávajícího www.fiftybeans.cz. Pokud Kupující potvrdí a odešle objednávku Prodávajícímu, závazně a výslovně tím prohlašuje, že se plně seznámil a souhlasí s určením celkové ceny i se všemi výše uvedenými podmínkami.

4.4. V případě pochybností, týkající se objednávky, má Kupující právo se bezplatně informovat u Prodávajícího na e-mailové adrese: info@fiftybeans.cz

4.5. Objednávání zboží na internetovém portálu www.fiftybeans.cz je prováděno prostřednictvím objednávkového formuláře Prodávajícího, který obsahuje veškeré náležitosti vyžadované zákonem, zejména ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4.6. Kupující je povinen před potvrzením a odesláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat správnost a úplnost veškerých údajů, souvisejících s jeho osobou, ale i typ, počet, cenu zboží a zvolenou formu přepravy. Kupujícímu je systémem umožněno před odesláním objednávky takový neúplný či nesprávný údaj opravit.

4.7. Každé objednávce je přiděleno vlastní identifikační číslo, které bude Kupujícímu neprodleně sděleno po přijetí objednávky. Toto identifikační číslo je vždy nutné uvádět při jakékoliv komunikaci s Prodávajícím.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání smlouvy, jak jsou výše uvedeny. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující zcela sám.

4.9. Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři.

4.10. Instalace ani montáž zboží nejsou součástí kupní smlouvy.

4.11. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

se zboží již nevyrábí,

se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, Prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4.12. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

4.13. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku také v případě, kdy kupující zvolil způsob úhrady ceny za danou objednávku prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny.

4.14. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici zboží Kupujícímu. Pokud chce Kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

emailem na adresu info@fiftybeans.cz

telefonicky na čísle +420 777 740 566

4.15. Kupujícímu není umožněno stornování objednávky v případě, kdy se jedná o speciální zboží na objednávku a Kupující předem potvrdil údaje uvedené v odst. 4.12. tohoto článku. V případě, kdy bude Kupující na stornování takové objednávky trvat, bude Kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny zboží. 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

5.2. Dodání zboží dle objednávky bude probíhat dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího, a to v co nejkratší době, v obvyklé době níže specifikované.

5.3.  Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení VOP Kupujícím. Jakmile Prodávající obdrží od Kupujícího jeho objednávku, začíná běžet lhůta určená pro dodání zboží. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu a státní svátky a také doba určená na přepravu zboží. Vzhledem k tomu, že přeprava není prováděna Prodávajícím, není možné nikterak ovlivnit její délku trvání.

5.4. Dodáním produktu se rozumí předání k přepravě, jejíž způsob byl zvolen Kupujícím.

5.5. Obvyklá doba dodání od převzetí objednávky až po odeslání na adresu Kupujícího, činí 3 pracovní dny, pokud Kupující uskuteční svoji objednávku do 11.00 hod. dopoledne pracovního dne. Ve výjimečných případech může být dodací doba delší.

5.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v jeho objednávce.

5.7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.8. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5.9. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura nebo dodejka.

6. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující si může zvolit následující způsob přepravy zboží:

doručení přepravní službou PPL- Soukromý balík

doručení přepravní službou PPL- Business balík

Osobní převzetí na adrese Drážní 253/7, Brno 627 00 – možné pouze po předchozí domluvě

6.2. Náklady na dopravu zboží se liší podle způsobu dopravy. Způsob dodání si volí Kupující v rámci své objednávky sám. Možný způsob dopravy je uveden výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách a ceník a bližší vysvětlení těchto způsobů dopravy je v sekci „Doprava a platba“ na internetových stránkách www.fiftybeans.cz.

6.3. Prodávající doporučuje, aby při převzetí zboží od přepravce Kupující důkladně zkontroloval zboží a to bezprostředně po jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s osobou, od které přebírá zásilku. Nevytkne-li Kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, které mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

6.4. Podepsáním dokladu o převzetí zásilky od daného přepravce nebo na České poště, s.p. souhlasí Kupující s převzetím zboží a zároveň tím potvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Z těchto důvodů je nevyhnutné před podpisem pečlivě zkontrolovat obal zásilky.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Spotřebitele, se řídí ustanoveními § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kde je tento nárok Spotřebitele zakotven. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího (uvedení IČO na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7.2. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku č 89/2012 Sb. bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží na základě uzavřené kupní smlouvy, resp. do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího písemně, formou doporučeného dopisu, na adresu DLY trading s.r.o., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno. V tomto dopise uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením identifikačního čísla objednávky, kopii faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K uplatnění odstoupení od smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty, nebude Prodávající přihlížet. Odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží Kupujícím. Pro odstoupení je možné využít formulář, který se nachází na webových stránkách www.fiftybeans.cz

7.3. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 zák. č, 89/2012, občanský zákoník, nelze odstoupit od smluv:

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení,

dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

dodání alkoholických nápojů,jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným, pokud porušil jejich původní obal,

dodávce novin, periodik nebo časopisů,

ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytne v určeném termínu,

uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen navrátit Prodávajícímu zakoupené zboží v původním stavu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě, že je zboží ze strany Kupujícího poškozeno, používáno nebo částečně opotřebeno nebo v případě vrácení nekompletního zboží má Prodávající právo tuto škodu vyčíslit a následně ji jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

7.5.  V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

7.7. Při vrácení zboží je Kupující povinen doložit doklad o koupi zboží. Bez tohoto dokladu nebude možné vrácení peněz.

7.8. Není výslovně možné zasílat vrácené zboží „na dobírku“. Takto zaslané zboží není povinen Prodávající přijmout.

7.9. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

7.10. Náklady na vrácení zboží nese plně Kupující. Náklady spojené s prvotním dodáním zboží Kupujícímu, vrátí Prodávající Kupujícímu společně s kupní cenou. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který Prodávající nabízí. 

7.11. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ve chvíli, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

7.12. Prodávající i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

7.13. Prodávající je kdykoli oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.14. V případě, kdy Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom informovat Kupujícího, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu, kterou Kupující uvedl při vytvoření objednávky. Dále je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu, pokud již byla tato uhrazena. 

7.15. Kupující bere výslovně na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, obdrží-li objednávku od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím, porušil podstatným způsobem jakoukoli povinnost vyplývající z tohoto vztahu. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje za chování ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 ž 2174 zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující- Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.Vzhledem k povaze nabízeného zboží na internetovém obchodu se tato lhůta vztahuje naveškeré  zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení. 

8.3. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě této smluvní, tedy prodloužené záruky, Prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Pokud záruční list – potvrzení neexistuje, slouží jako záruční list – potvrzení daňový doklad – faktura. 

8.4. Doba pro uplatnění odpovědnosti za vady začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím a u záruky dnem uvedeným v písemném potvrzení – záručním listě.

8.5. Výše uvedená doba 24 měsíců pro uplatnění práva z vadného plnění se nepoužije u Kupujících, kteří zboží používají pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem. V tomto případě tedy při nákupu v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 12 měsíců od převzetí zboží.

8.6. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

vyplývá-li to z povahy věci

8.7. Prodávající doporučuje, aby před prvním použitím Kupující důrazně prostudoval podmínky odpovědnosti za vady, a to včetně návodu na obsluhu (v případě, že je tento ke zboží poskytován) a taktéž se těmito pokyny důsledně řídil. Pokud by tak neučinil, vystavuje se nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého reklamačního práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. V souladu s ustanovením § 2104 občanského zákoníku tedy Kupující dle možností prohlédne zboží co nejdříve po jeho převzetí (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

8.8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílu způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze jí ani jako takovou reklamovat. 

8.9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.).

8.10. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) nemá při převzetí vady. Tímto se rozumí to, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované -Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.11. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

8.12. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho stav. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s osobou, od které přebírá zásilku. O tomto poškození je Kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak i Prodávajícího. Nevytkne-li Kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, které mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

8.13. Pokud má věc vady nebo nemá vlastnosti, které jsou výše specifikovány nebo jsou popsány v zákoně – ustanovení § 2161 občanského zákoníku, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného plnění Kupujícímu ale nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání věci Kupujícímu.

8.14. V případě reklamace vadného zboží ze strany Kupujícího u Prodávajícího, je Kupující oprávněn uplatnit takovou reklamaci písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu: DLY tradings.r.o., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brnoči na e-mailové adrese Prodávajícího info@fiftybeans.cz. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen uvést důvod reklamace a veškeré závady, které shledává na reklamovaném zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

8.15. Kupující je povinen zaslat na adresu Prodávajícího reklamované zboží s veškerým příslušenstvím a veškerými náležitostmi, s jakými jej od Prodávajícího převzal.Reklamované zboží kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů.

8.16. V případě, že Kupující zasílá reklamované zboží na adresu Prodávajícího formou poštovní přepravy, je Kupující povinen učinit taková opatření, aby nebyla na zboží způsobena jakákoliv další škoda, tj. je povinen odesílané reklamované zboží řádně zabalit s ohledem na zvolený způsob a povahu přepravy.

8.17. O převzetí reklamovaného zboží, bude Prodávajícím neprodleně vystaven protokol o reklamaci zboží v písemné podobě – potvrzení o tom, že Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, jehož kopie bude předána Spotřebiteli. Spotřebitel je povinen v průběhu reklamace na požádání takový protokol předložit Prodávajícímu. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a to včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Toto potvrzení bude vydáno formou emailu. Pro případ zamítnutí reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.18. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet ode dne převzetí zboží Prodávajícím, resp. ode dne vystavení protokolu o reklamaci – potvrzení o uplatnění odpovědnosti za vady.

8.19. Reklamcebude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se Prodávající a Spotřebitel nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupená. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající.

8.20. V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu právo na náhradu nutných nákladů spojených s uplatněnou reklamací a to v nutné výši (náklady nutné, které vznikly v souvislosti s reklamací). Náklady reklamace na straně Kupujícího by měly odpovídat druhu a povaze reklamovaného zboží. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a součastně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud ze strany Spotřebitele se nejednalo například o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

8.21. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

8.22. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.23. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

Poškozením zboží při přepravě (povinnost poškození zboží řešit s dopravcem IHNED při převzetí zboží). Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti neprodleně informovat jak přepravní společnost, tak Prodávajícího,

porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

neodborným zacházením, nebo pokud je poškození zboží způsobeno Zákazníkem

zboží bylo poškozeno živly,

nesprávným skladováním

pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě, tzn., že výrobek či zboží bylo používáno Kupujícím i přes zjištěnou vadu dále,

zboží mělo vadu před převzetím Kupujícím a tento o vadě věděl již před převzetím zboží.

8.24. V případě, že došlo k výměně zboží na základě reklamace Kupujícího nebo na základě uplatněných vad zboží, nevztahuje se již na takto nově dodané zboží právo na odstoupení ze strany Kupujícího ve lhůtě 14 dnů od dodání nového zboží, kdy tato lhůta se vztahovala pouze u prvotně dodané zboží dle závazné objednávky Kupujícího.

8.25. Předchozí ustanovení se nepoužijí pro praženou kávu, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení. 

9.  ZÁSADY OCHRANYA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto Vás v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) informujeme o zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů fyzických osob) a o Vašich právech. 

9.1. Pro potřeby těchto zásad ochrany a zpracování osobních údajů se rozumí:

9.1.1. Správcem osobních údajů

Název: DLY trading s.r.o.

IČO: 02728109

Sídlo: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82235 (dále také „společnost“)

zastoupena Ing. Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti 

Internetový obchod je provozován na adrese www.fiftybeans.cz

9.1.2. Subjektem osobních údajů

Vy, fyzická osoba, která navštívila internetový obchod provozovaný na adrese www.fiftybeans.cz za účelem nákupu zboží nabízeného prostřednictvím katalogu vystaveného na výše uvedených internetových stránkách, případně zde registrací vytvořila uživatelský účet a nákupem zboží uzavřela se společností kupní smlouvu nebo nákupem zboží bez registrace uzavřela se společností kupní smlouvu (dále také „zákazník“).

9.3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

9.3.1. Kupní smlouva uzavřená mezi správcem osobních údajů jakožto prodávajícím a subjektem údajů jakožto zákazníkem.

9.3.2. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

9.3.3. Kliknutím na ověřovací link obdržený při registraci Vašeho uživatelského účtu na našem internetovém obchodu nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace Vašeho uživatelského účtu na našem internetovém obchodu začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje.Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu www.fiftybeans.cz. V některých případech jsme jakožtosprávce oprávněni získávat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy správce uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

9.3.4. Oprávněný zájem správce, který je dán na základě existence smluvního vztahu mezi správcem osobních údajů a zákazníkem, kdy v tomto případě se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb.

9.3.5. Plnění právních povinností správce, které mu vyplývají z jednotlivých právních předpisů.

9.3.6. Společnost DLY trading s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

9.4. Rozsah zpracování osobních údajů

9.4.1. Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, zákazníka, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). 

9.4.2. Konkrétně zpracováváme tyto Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR: identifikační, kontaktní, popisné údaje, údaje o skutečných objednávkách nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy jako jsou jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČ a DIČ, IP adresu, ze které jste se registrovali či následně přihlásili do uživatelského rozhraní, ze kterého je možné provést objednávku zboží, IP adresu, ze které došlo k odeslání objednávky zboží, rozsah a druh zakoupeného zboží, údaje o Vašem chování na našem webu, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookiesa obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

9.5. Účel zpracování

9.5.1. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR) uzavřené mezi správcem osobních údajů jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím. Pokud se na e-shopu umístněném na webovém rozhraní www.fiftybeans.cz registrujete a vytvoříte svůj uživatelský účet, objednáte jakékoli nabízené zboží nebo služby či vyplníte objednávkový formulář a objednáte jakékoli nabízené zboží nebo služby bez registrace Vašeho uživatelského účtu, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění povinností vyplývajících správci osobních údajů z této uzavřené smlouvy, tj. za účelem zpracování Vaší objednávky, komunikace ohledně objednávky, vyřizování Vašich dotazů, zaslání potvrzení objednávky, platby za objednávku, objednání přepravy zásilky objednaného zboží, zaslání potvrzení o odeslání zboží, vyřízení případných reklamací objednaného zboží či v souvislosti s Vašimi případnými dalšími požadavky.

9.5.2. Pokud si objednáte jakékoli nabízené zboží nebo služby a uzavřete s námi smlouvu, uchováme Vaše výše uvedené osobní údaje (identifikační, kontaktní a popisné údaje) a údaje o Vámi uskutečněných objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly a ochrany webového rozhraní před útoky a za účelem ochrany uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků, kontrola řádného poskytování našich služeb, ochrana webového rozhraní a uživatelských účtů.

Osobní údaje podle těchtoodstavců zpracováváme po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však po dobu 15 let po uzavření poslední kupní smlouvy, a to případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a zákazníkem souvisejícího se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti nebo těmito Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů ohledně náhrady škody. 

9.5.3. Dále zpracováváme, na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách za účelem zasílání informací o novinkách, nabídkách, o tom, co je u nás nového a co se chystá, a to prostřednictvím e-mailu. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 1 roku od jednotlivé uskutečněné objednávky. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máteprávo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR. Uplatněním námitky se rozumí také odhlášení z odběru emailů s informacemi o novinkách, nabídkách, o tom, co je u nás nového a co se chystá. 

9.5.4. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o uskutečněné komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

vyřízení Vašich požadavků, evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, prokazování, Váš požadavek byl přijat a vyřízen, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci, jejich rozbor pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

9.5.5. Vaše osobní údaje dále zpracováváme s ohledem na určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údajea údaje o uskutečněných objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících právních předpisů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokuji objednávku uskutečníte jako nepodnikající fyzická osoba).

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

9.6. Cookies

9.6.1. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na Vaše zařízení ukládány cookies. Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení návštěvníků a zákazníků internetového obchodu umístěného na webovém rozhraní www.fiftybeans.cz. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách návštěvníků a zákazníků. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek. 

9.6.2. Cookies se dělí dle doby, po kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále se dělí dle strany, která cookies využívá, a to na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran. Krátkodobé cookies jsou vymazány z Vašeho prohlížeče poté, co tento prohlížeč zavřete. Tyto nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Dlouhodobé cookies jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče. Cookies první strany, jsou vytvářeny a ukládány samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané webové stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

9.6.3. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Vaši osobu při procházení jednotlivých stránek našeho webu a při opětovných návštěvách našeho webu, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

9.6.4. Dále do Vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

- sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

- zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové webové funkce a komponenty.

9.6.5. Umožňujeme také uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

- ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

- pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. 

Konkrétně se jedná o:

Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociálních sítích. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.

9.6.6. Pomocí Vašeho prohlížeče můžete spravovat Vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále je možné, v závislosti na Vašem prohlížeči, omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

9.6.7. Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

IP adresy vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet); operačního systému Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; prohlížeče, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresy webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

9.7. Další ustanovení o ochraně a zpracování osobních údajů

9.7.1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR

9.7.2. Po zrušení uživatelského účtu nebo ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

9.7.3. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme zákazníkovi ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

9.7.4. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

9.7.5. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s Vašimi osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás na toto upozorníme.

9.7.6. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Potvrzujete, že nás vyrozumíte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytnete aktuální a pravdivé údaje.

9.7.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.8. Příjemci osobních údajů

9.8.1. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů.

Dopravce, kdy konkrétně se jedná o společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 105858, IČO: 25194798,

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),

Poskytovatelé údržby informačního systému a webového rozhraní,

Poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi,

Účetní, advokáti,

Další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka.

9.9. Doba zpracování osobních údajů

9.9.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) nebo po dobu uvedenou v jednotlivých ustanoveních članků IV. a V. těchto Zásad ochrany a zpracování osobních údajů.

9.9.2. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

9.10. Práva zákazníka - kupujícího

9.10.1. V souladu se čl. 12 Nařízení GDPR informuje správce osobních údajů subjekt údajů (zákazníka) o jeho následujících právech:

a) právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu - zákazník má právo od správce osobních údajů získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Informace o tom, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

b)právo na výmaz osobních údajů – toto právo jinými slovy představuje vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá. Tyto podmínky jsou následující:

- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již nemáme žádné takové oprávněné zájmy, které by zpracování osobních údajů opravňovaly, 

- domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Je důležité pamatovat, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že obratem smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plněnínašich právních povinností(např. povinnost archivace určitých údajů po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy) nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

c) právo na omezení zpracování. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. K omezení zpracování osobních údajů dojde v případě, kdy namítátenepřesnost osobních údajů (než se dohodneme, jaké údaje jsou správné), když Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

d) právo na přenositelnost údajů - zákazníkovi dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

e) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – toto právo se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou správcem zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem a z důvodu oprávněného zájmu správce - společnosti, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

f) právo vznést námitku proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

g) právo podat stížnost - uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz)

9.11. Jak je možné uplatnit jednotlivá výše uvedená práva?

9.11.1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresuinfo@fiftybeans.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

9.12. Ostatní ujednání o ochraně a zpracování osobních údajů

9.12.1. Vytvořením uživatelského účtu (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) a následným objednáním zboží na našem internetovém obchodu nebo nákupem na našem internetovém obchodu bez vytvoření uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zákazníkem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení těchto zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů a další ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu či ke dni uskutečnění objednávky, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo ukončením zpracování osobních údajů správcem.

9.12.2. Správce si vyhrazuje právo tato ustanovení týkající se zásad ochrany a zpracování osobních údajů měnit, a to především z důvodu změny právní regulace, z důvodu vývoje technologií či z důvodu změny účelu zpracování osobních údajů či změny právního základu pro zpracování. Změněné zásady ochrany a zpracování osobních údajů správce vyhlásí v rámci všeobecných obchodních podmínek, a to na internetových stránkách: www.fiftybeans.cz. Správce není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.12.3. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi zákazníkem a společností, jakožto správcem osobních údajů, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají si smluvní strany, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. 

10.2. Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Kupující se může pro svou stížnost obrátit na Českou obchodní inspekci.

10.3. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk

10.4. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu na adrese www.fiftybeans.cz

10.5. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

10.6. Pro případ, žemeziprodávajícím a kupujícím, kterýjespotřebitelem, dojdekevznikuspotřebitelskéhosporu a prodávající a spotřebitel se nedohodnounavzájemnémřešenítohotosporu, může se spotřebitelobrátitnaČeskouobchodníinspekci -Ústředníinspektorát- oddělení ADR,Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, s návrhemnazahájenímimosoudníhořešenísporu. Náležitostinávrhu, popisprůběhujednání a dalšíinformacetýkající se mimosoudníhořešenísporunaleznespotřebitelnainternetovýchstránkáchwww.adr.coi.cz. 

10.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od1. 1. 2020

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password